Ustawa-projekt nowelizacji

 

 

zobacz projekt   WNIOSEK AUTORÓW PROJEKTU DO MZ  obecnie obowiązująca ustawa

 

Ustawa-projekt nowelizacji

Co zakłada projekt nowelizacji ustawy o izbach lekarskich?

Zakłada wzmocnienie pozycji lekarzy dentystów w Samorządzie poprzez następujące regulacje:

 

  • W wyborach do rad lekarskich , sądów lekarskich (na szczeblu okręgowym i centralnym) i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy – lekarze dentyści głosują na lekarzy dentystów a lekarze na lekarzy;
  • kandydatury na stanowiska i funkcje zagwarantowane stomatologom w orl i NRL wskazują zgromadzenia delegatów -stomatologów na Zjazdy Lekarzy (odpowiednio okręgowe i Krajowy) – ma to być wyłączne uprawnienie tych zgromadzeń;
  • zdefiniowanie kompetencji Komisji Stomatologicznej NRL:

1) reprezentuje lekarzy dentystów wobec  Naczelnej Rady Lekarskiej ;
2) kreuje i koordynuje działalność Naczelnej Rady Lekarskiej w obszarach związanych z wykonywaniem zawodu lekarza dentysty ;
3) kreuje i koordynuje  współpracę Naczelnej Rady Lekarskiej  z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami lekarzy dentystów . Komisja opiniuje związane z tym projekty wydatków Rady.
4) wspomaga prace komisji stomatologicznych okręgowych rad lekarskich.

  • zdefiniowanie kompetencji wiceprezesa NRL-lekarza dentysty:

Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej- lekarz dentysta w szczególności:
1)przewodniczy pracom Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej;
2) koordynuje prace Rady i Prezydium Rady i przewodniczy posiedzeniom Rady i Prezydium Rady w sprawach zainicjowanych przed Radą przez Komisję Stomatologiczną.

  • uporządkowanie pozycji wiceprezesów (orl i NRL) poprzez wprowadzenie do ustawy zapisu iż zastępują Prezesa w zakresie wskazanym uchwałą właściwej Rady;
  • dodanie jako stanowiska gwarantowanego stomatologom funkcji członka prezydium każdej rady lekarskiej (orl i NRL) oraz proporcjonalność liczby członków prezydium (lekarzy i lekarzy dnetystów) do ich liczebności w Izbie;
  • przyjęcie zasady, że  uchwała w sprawie budżetu Naczelnej Izby Lekarskiej dla swej ważności , poza zwykłymi wymogami wymaga jej poparcia w  głosowaniu przez co najmniej 2/5 obecnych podczas głosowania członków Naczelnej Rady Lekarskiej będących lekarzami dentystami.

Grupa
Samorządowa

Postulat i przekonanie o niezbędności zmian jest udziałem coraz większej liczby pracujących dla izb lekarskich stomatologów.

Prawo

Przez wiele lat postulat zmian zbywano rozmaitymi argumentami mającymi nawet pozory logicznego prawniczego wywodu. Jak jest naprawdę z tym prawem?

Dokumenty

Opinie, Opracowania, Wnioski kierowane do NRL i Krajowego Zjazdu oraz Wystąpienie Generalne Rzecznika Praw Obywatelskich.