Przepisy prawa- dlaczego mamy rację?

 

dlaczego mamy rację?

JAK SKONSTRUOWANE SĄ ORGANY IZB LEKARSKICH?

Zgodnie z art.12 ustawy o izbach lekarskich, lekarze i lekarze dentyści są wybierani do organów IL w liczbie proporcjonlnej do ich liczebnosci w izbie

Czy ta zasada jest sprawiedliwa?

Przeciwnicy zmian twierdzą, że to słuszna zasada, że każde inne ukształtowanie organów naruszałoby zasadę równości (w tym sensie, że inaczej jedna z grup osiągnęłaby niezasadnie większy wpływ)

Projekt zmian nie obejmuje zmian w tej zasadzie -zasadzie parytetu. Niemniej nie można do końca zgodzić się z tezą, że oparcie składu o procentowy , proporcjonalny udział obu grup zawodowych jest spełnieniem zasady równości. Równie dobrze można bowiem powiedzieć, że zasada ta posadawia izby de facto na naruszeniu zasady równości. Nie mówimy tu bowiem o proporcji udziału 60:40 czy 65:35. Mówimy o trwałej proporcji 78:22. Przy tak znacznej różnicy liczebności 2 grup samorządu dwuzawodowego powstaje nierówność polegająca na tym, że :

  • Grupa zawodowa lekarzy w życiu zawodowym reprezentowana i nadzorowana jest przez organy, w których tylko 22% członków (to lek.dentyści) nie wykonuje ich zawodu (lekarza) , zaś
  • Grupa zawodowa lekarzy dentystów w życiu zawodowym reprezentowana i nadzorowana jest przez organy, w których aż 78% członków (lekarze) nie wykonuje ich zawodu(zawodu lek.dentysty). Podstawą takiej tezy jest ewidentny związek wiedzy o wykonywanym zawodzie z jakością reprezentacji i nadzoru tych organów nad tym właśnie zawodem.
CO TO POWODUJE W PRAKTYCE?
W praktyce powoduje to brak odpowiedzialności wybranych do organów stomatologów przed stomatologami. Skoro bowiem wybor zależy w 78 procentach od nie-stomatologów , to jasne jest' że zanika w ten sposób odpowiedzialność przed własną grupą za to jakie poglądy tak wybrany stomatolog prezentuje i jak głosuje. Lekarze-członkowie zjazdów i rad lekarskich zawsze mogą dostać dwie różne opinie od stomatologów, a sporu tego nie są w stanie rozwikłać, gdyż nie wykonują zawodul.dentysty i nie znają specyfiki tej pracy.

Dlatego zasadę parytetu należy "obudować" żelazną zasadą, że lekarze do organów wybierają lekarzy' a stomatolodzy- stomatologów , a także zasadę wskazywania kandydatów na funkcje dedykowane stomatologom przez samych stomatologów

CO DADZĄ PROPONOWANE ZMIANY?

Nie chodzi o to aby wewnątrz grupy stomatologów w izbach lekarskich panowała jednomyślność- to akurat byłoby dość nienaturalne. Dobre rozwiązania rodzą się w dyskusji , a czasem w sporze. Ważne, aby przy rozwiązywaniu dylematów (a przed stomatologią stoją znaczne wyzwania) :

  • wybór dokonywany był przez autentycznie umocowanych przedstawicieli , a co za tym idzie
  • decyzje (niełatwe, bo czas prostych wyborów się skończył) podjęte przez gremia stomatologiczne nie były kontestowane pod pozorem właśnie braku legitymacji tych gremiów .

Grupa
Samorządowa

Postulat i przekonanie o niezbędności zmian jest udziałem coraz większej liczby pracujących dla izb lekarskich stomatologów.

Prawo

Przez wiele lat postulat zmian zbywano rozmaitymi argumentami mającymi nawet pozory logicznego prawniczego wywodu. Jak jest naprawdę z tym prawem?

Dokumenty

Opinie, Opracowania, Wnioski kierowane do NRL i Krajowego Zjazdu oraz Wystąpienie Generalne Rzecznika Praw Obywatelskich.