Historia starań o upodmiotowienie Stomatologii

 

 

Historia starań o upodmiotowienie Stomatologii

 

 • Projekt nowelizacji ustawy

  październik 2016r

  Grupa Samorządowa (patrz wiersz niżej) składa 31.10.2016r na ręce Ministra Zdrowia wniosek o podjęcie prac legislacyjnych wraz z wypracowanym przez siebie projektem nowelizacji ustawy o izbach lekarskich wraz z szerokim uzasadnieniem.

 • List do Ministra Zdrowia

  lipiec 2016r

  Grupa 13 pracujących w strukturach NIL samorządowców-stomatologów (wiceprezesi i szefowie komisji okręgowych rad lekarskich) piszą do Ministra zdrowia Konstantego Radziwilła list   ws konieczności szybkich reform w samorządzie. W liście jest prośba o spotkanie, do którego ostatecznie dochodzi 2 września 2016r .

 • Wystąpienie RPO

  maj 2016r

  W przeddzień XIII KZL , 10 maja Rzecznik Praw Obywatelskich wystosowuje wystąpienie generalne do Ministra Zdrowia  , w którym zwraca uwagę na występujące nieprawidłowości co do zasad reprezentacji stomatologów w izbach lekarskich. Wystąpienie zawiera de facto poparcie tez , z jakimi Stomatolodzy występowali przed Zjazdem. Wiadomość o wystąpieniu RPO przychodzi jednak 2 dni po Zjeździe.

 • XIII Krajowy Zjazd Lekarzy

  2016

  Postulaty zmian w ordynacji wyborczej zostaja poparte 13 maja 2016r na połączonym posiedzeniu KSNRL i reszty Delegatów-LD na Krajowy Zjazd. Zostaje złożony podpisany przez 33 Delegatów wniosek do Zjazdu – poprawka do mającego być przedmiotem obrad projektu zmian w ordynacji. Dzień później jednak Zjazd odrzuca ten wniosek.

 • Prace w Komisji STM NRL

  2015 – 2016

  Komisja Stomatologiczna NRl przyjmuje w listopadzie 2015r Apel nr 6 do NRL  , w którym domaga się poszanowania odrębności zawodu lekarza dentysty. W lutym 2016 KSNRL powołuje Zespól Regulaminowo-Organizacyjny, który wypracowuje postulat zmian w ordynacji wyborczej do izb lekarskich dający się pogodzić z obowiązującą ustawą .

 • Batalia Sejmowa

  lipiec-grudzień 2009

  Porozumienie Stomatologów zdobywa ponownie poparcie Rządu i Klubu PO dla poprawki do art.12 ustawy  (odrębne wybory do rad i KZL plus wskazywanie przez LD kandydatów do stanowisk i funkcji dedykowanych stomatologom). Znów wskutek interwencji NRL i zmasowanej akcji propagandowej NIL i OIL Rząd wycofuje poparcie, wykreśla już przegłosowaną poprawkę art.12 i ani w Sejmie ani w Senacie nie udaje się tego zmienić

 • Porozumienie Stomatologów walczy o ustawę

  2008 – 2009

  Powstaje Porozumienie Stomatologów- umowna nazwa Porozumienie 3 stowarzyszeń stomatologicznych. Porozumienie bierze udział w pracach nad nową ustawą o izbach lekarskich. Zdobywa poparcie Ministerstwa Zdrowia dla swych propozycji. Te postulaty bez żadnego powodu wykreśla z projektu Rządowe Centrum Legislacji

 • "Kwartet Wiceprezesów"

  2008

  Wiceprezesi-LD izb:krakowskiej, szczecińskiej,poznańskiej i koszalińskiej podejmują starania o zmiany w ordynacji wyborczej, nad którą zaczyna pracować NRL. Komisje Stomatologiczne tych izb ślą apele. Zorganizowana zostaje ankieta wśród Stomatologów-Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy- 33% ankietowanych opowiada się za wyborami stomatologów przez stomatologów na każdym poziomie reprezentacji. Jednak KSNRL nie popiera tych postulatów i ordynacja wyborcza przechodzi w wersji dla stomatologów niekorzystnej

 • Koniec marzeń?

  2004

  W lutym 2004r NRL odrzuca wszystkie projekty uchwał związanych z autonomią STM. KSNRL jeszcze do jesieni 2004 stara się wypracować jakąś formulę wyborczą. Plany reform zostają odłożone

 • Działania w NRL

  200 – 2003

  Powołanie w NRL Zespołu ds Autonomii Stomatologów. Stanowisko NRL z 11 kwietnia 2003  kreślące śmiały zarys Autonomii wyborczej, organizacyjnej i finansowej Stomatologów

 • Zapowiedź negocjacji z UE

  2002 – 2003

  Posiedzenie LD -członków KSNRL i ORL w Gdyni. Głosowanie ws przyszłości izbowej stomatologii. Zdecydowana większość albo za oddzielna izbą, albo za wyraźną autonomią. zobacz wyniki glosowania

  głosowało: 32 członków KS NRL i 39 członków okręgowych rad lekarskich .

  Komisja skrutacyjna ustaliła 3 warianty, z których głosujący wybierali jeden: 1. wariant: Utrzymać stan dotychczasowy?
  2. wariant: Autonomia wewnątrz Izby Lekarskiej, czyli utworzenie Naczelnej Rady Lekarsko-Dentystycznej na równych prawach z Naczelną Radą Lekarską?
  3. wariant : Utworzyć oddzielną Izbę Lekarsko-Dentystyczną?

  Wyniki: Za wariantem 1- 7 osób, za wariantem 2- 44 osoby, za wariantem 3- 22 osoby

   

Grupa
Samorządowa

Postulat i przekonanie o niezbędności zmian jest udziałem coraz większej liczby pracujących dla izb lekarskich stomatologów.

Prawo

Przez wiele lat postulat zmian zbywano rozmaitymi argumentami mającymi nawet pozory logicznego prawniczego wywodu. Jak jest naprawdę z tym prawem?

Dokumenty

Opinie, Opracowania, Wnioski kierowane do NRL i Krajowego Zjazdu oraz Wystąpienie Generalne Rzecznika Praw Obywatelskich.